Ustawy i Rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-wodomierzowej.

Zestawienie aktów prawnych woda i ciepło

 

Wybrane artykuły.


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Art. 19.

1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

_ _ _ _ _

Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r , Rozdział 7 – Sankcje za naruszenia przepisów ustawy

Art. 26.
1. Kto wbrew przepisom ustawy:

  1. wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,
  2. wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
  3. użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust.1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
  4. dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
  5. (uchylony),
  6. świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru

     - podlega karze grzywny.
_ _ _ _ _

 

Ustawy


Ustawa z dnia 4 stycznia 2013r - o zmianie ustawy - Prawo wodne ...

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r - o zmianie ustawy - O systemie oceny zgodności ...

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r - o zmianie ustawy - Prawo wodne ...

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006r - o zmianie ustawy - O systemie oceny zgodności ...

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005r - o zmianie ustawy - Prawo wodne ...

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku – o zmianie ustawy - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku – o zmianie ustawy – Prawo o Miarach

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r – O systemie oceny zgodności

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 - Prawo o miarach

 

Dyrektywy UE


Dyrektywa ... z dnia 31 marca 2004r - W sprawie przyrządów pomiarowych. (MID)

 

Rozporządzenia


Rozporządzenie ... z dnia 17 września 2010r - W sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń ...

Rozporządzenie ... z dnia 2 czerwca 2010r - zmieniające rozporządzenie - W sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych ...

Rozporządzenie ... z dnia 2 czerwca 2010r - zmieniające rozporządzenie - W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Rozporządzenie ... z dnia 24 lipca 2009 - W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę ...

Rozporządzenie ... z dnia 23 lipca 2008r. - W sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Rozporządzenie ... z dnia 7 stycznia 2008r - W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Rozporządzenie ... z dnia 27 grudnia 2007r - W sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych ...

Rozporządzenie ... z dnia 21 grudnia 2007r - W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze ...

Rozporządzenie ... z dnia 23 października 2007r - W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze ...

Rozporządzenie ... z dnia 18 grudnia 2006r - W sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie ... z dnia 29 marca 2005r. - W sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie ... z dnia 12 stycznia 2005r - W sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych.

Rozporządzenie ... z dnia 11 lutego 2004r - W sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód ...

Rozporządzenie ... z dnia 27 listopada 2002r - W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe ...

Rozporządzenie ... z dnia 14 stycznia 2002r - W sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

inne

Rozporządzenie ... z dnia 29 marca 2007r - W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

design lab